Privacy- en cookieverklaring Fastbyte ICT Solutions

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Fastbyte ICT Solutions, Wiersedreef 10, 3433 ZX Nieuwegein, KvK Utrecht
30116011.

Versie: 14-05-2018 Versie 1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen,
en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.fastbyte.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld
via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van
de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Fasbyte ICT Solutions in bepaalde gevallen
uw persoonsgegevens opslaat. Fastbyte ICT Solutions gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke
aansluit bij uw belangstellingen.
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Fastbyte ICT
Solutions, haar relaties en haar medewerkers;
• het verzenden van de nieuwsbrief.
Wanneer u onze website bezoekt, registreren we de naam van uw provider, de website waar u
vandaan komt, de pagina’s die u op onze website raadpleegt en de duur van uw bezoek. Die
gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden verzameld. De website maakt gebruik van
cookies en van actieve onderdelen (bijv. JavaScript). Dat stelt ons in staat om onze website aan de
behoeften van onze bezoekers aan te passen. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of
om de actieve bestanddelen niet uit te voeren. We wijzen er echter op dat dit bepaalde functies kan
wijzigen.

Direct Marketing

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een
bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in
papieren en/of elektronische vorm, kan Fastbyte ICT Solutions uw gegevens gebruiken voor het
verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Fastbyte ICT Solutions, haar
producten en/of diensten. Fastbyte ICT Solutions kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor
het bijwerken van door Fastbye ICT Solutions bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door
bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel emailbericht.

Contact opnemen over (onderwerp)

We gebruiken verschillende kanalen om contact met je op te nemen: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn
en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw geslacht, achternaam en e-mailadres. Deze
gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen
wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst
een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google
Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen
en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van
de website die door de cookie wordt verzameld, wordt meestal doorgegeven aan een Google-server
in de V.S. en wordt daar opgeslagen.
In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de
Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door
Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een Googleserver
in de V.S. verzonden en daar vervolgens ingekort IP-anonimisering is geactiveerd op deze
website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om
uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en
andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen
ten behoeve van de websitebeheerder.
Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet
gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit
in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van
deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website
gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens
door Google voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te
downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Overdracht van webanalysegegevens

De gegevens die zijn verzameld door Google Analytics, worden daarnaast ook door Fastbyte ICT
Solutions gebruikt voor de optimalisering en verbetering van deze website.
U kunt het gebruik van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website
gerelateerde gegevens, plus de verwerking van deze gegevens door Fasbyte ICT Solutions
voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden
en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Daarmee wordt ook de
webanalyse met Google Analytics door de beheerder van deze website automatisch beëindigd.

Sociale media

Wij bieden u ook via onze pagina´s op de sociale media (Facebook, LinkedIn, YouToube, Instagram)
uitgebreide persoonlijke support. Als u via een van deze sociale media een vraag aan ons stelt, sturen
wij deze vraag door naar de betreffende afdeling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het
beantwoorden van uw vraag, en worden niet aan derden doorgegeven.
Als u via de sociale media contact wilt opnemen met ons, moet u zich bij de betreffende dienst
aanmelden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens eventueel verzameld, opgeslagen en gebruikt
door de bedrijven achter de betreffende dienst. Wij hebben geen enkele invloed op de soort, de
omvang en de verwerking van deze gegevens.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens;
• bedrijfsgegevens;
• functie;
• btw-nummer;
• geslacht;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• geboortedatum;
• IP-adres;
• technische browserinformatie;
• cookie ID;
• klik- en surfgedrag;
• social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Na een periode van 2 jaar zullen wij opnieuw u
vragen/herinneren om toestemming van het bewaren van uw gegevens.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website
verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze
partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten
doen.

Gegevensbeveiliging

Fastbyte ICT Solutions maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van
de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang
kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken
hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding

Cookies

Op www.fastbyte-hosting.nl worden geen cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes
die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van
uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.
De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van Fastbyte ICT Solutions of die van een derde partij.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via
xander@fastbyte.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 030-6000600 op maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy
geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Fastbyte ICT Solutions
Wiersedreef 10
3433 ZX Nieuwegein
KvK Utrecht 30116011

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.